Tips till dig som planerar projekt för unga

Skapat | januari 28, 2015

Just nu planeras runt om i landet mängder av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. I de flesta sektorer avsätts extra resurser för att hjälpa denna grupp att komma in och stanna på arbetsmarknaden.

Ungefär åtta procent av alla unga i åldern 15–24 år tillhör gruppen som varken arbetar eller studerar. Det innebär drygt 100 000 personer och det finns studier som pekar på att en mycket stor andel av de unga i denna grupp har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är viktigt att inte glömma detta när man planerar för förstärkta insatser för unga.

I en artikel från Autism- och Aspergerförbundet (publicerad via www.pedagogisktperspektiv.se) konstaterar man följande:

Personer med autismspektrumtillstånd blir ofta missförstådda och feltolkade. De beskrivs ibland som svåra att förstå sig på och svåra att ha med att göra. Det kan uppstå problematiska situationer i samspel med omgivningen, vid förändringar eller i olika kravsituationer. Utan rätt förståelse, kunskap och bemötande från omgivningen kan det uppstå följdsymtom som till exempel depression eller självskadande beteenden.

Att ge stöd och insatser som endast bygger på kunskap om typisk utveckling
och typiska beteenden är inte tillräckligt. Att ge stöd och insatser som bygger på en specifik metod eller modell, utan kunskap om autismspektrumtillstånd är inte heller tillräckligt.

För att förebygga psykisk ohälsa och ge rätt förutsättningar för utveckling och goda levnadsvillkor behövs autismspecifik kompetens i alla verksamheter för personer med autismspektrumtillstånd.

Tranquist Utvärdering har nyligen genomfört en studie av insatser för unga inom Finsam (ej offentlig ännu). Vi har även gjort en studie av ungdomsinsatser inom Europeiska Socialfonden. Våra erfarenheter pekar i samma riktning som Autism- och Aspergerförbundets rekommendationer.

Ofta tittar man i planeringen på den metod som man har för avsikt att tillämpa eller på unga som generell grupp. Samtidigt är det tydligt att i projekt eller verksamheter där man även lägger fokus på utbildning av personal i målgruppernas särskilda karaktäristik är resultaten ofta avsevärt bättre. Detta gäller såväl projekt som riktar sig till unga med funktionsnedsättning inom autismspektrum som unga med psykisk ohälsa i allmänhet.

Projektet Hälsa i Tid som finansierats av samordningsförbundet Finsam Helsingborg är ett gott exempel där utbildning kopplats till insatser för målgruppen. ESF-projektet Navigatorporten i Karlshamn likaså. Det kan du läsa om i metodboken Tid, tålamod och tillit som Tranquist Utvärdering tagit fram om projektet.

Klicka här för att läsa fler nyheter »