Studie om insatser för unga inom Finsam

Skapat | augusti 28, 2014

Sedan några år tillbaka har ett antal initiativ tagits för att bringa ned ohälsan bland befolkningen och begränsa långtidssjukskrivningar. Ett sådant är lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) som trädde i kraft den 1 januari 2004. Denna lag gör det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting att samverka genom att ett samordningsförbund bildas. Idag finns det 83 samordningsförbund där totalt 225 kommuner ingår.

Vårt uppdrag avser en studie av genomförda insatser för unga (16-29 år) inom samordningsförbundens verksamheter.
 Studiens resultat ska framför allt visa på vilka arbetssätt som varit framgångsrika i arbetet med unga. Syftet med studien är följaktligen att:
• få kunskap om framgångsrika metoder, arbetssätt, resultat och implementering kring insatser för unga inom Finsam
• ge vägledning och underlag om framgångsrika och effektiva insatser för målgruppen unga
• ge vägledning och underlag om framgångsfaktorer i strukturella insatser som samverkansformer, organisationsformer mm.

Studien omfattar insatser för unga individer 16-29 år och tyngdpunkten i studien ska ligga på att ta fram goda exempel. Förhoppningen från uppdragsgivaren är att det ska gå att identifiera modeller för insatser för unga som har goda resultat och som är möjliga att duplicera. Studien ska därför presentera ett konkret förslag på arbetsmetoder som leder till positivt resultat gällande samordningsförbundens arbete med målgruppen unga.

Arbetet med uppdraget ska presenteras under november 2014.

Klicka här för att läsa fler nyheter »