Publikationer

Tranquist Utvärdering engagerar sig i en professionell utveckling av utvärdering. Genom att arrangera seminarier, vara aktiv i professionella nätverk samt skriva böcker och artiklar om utvärdering vill vi bidra till en ökad kunskap kring utvärderingens särskilda förutsättningar.

Här presenteras artiklar om olika ämnen som berör utvärderingsfältet. De är inte att betrakta som vetenskapliga artiklar, även om vissa kan ha publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna uttrycker författarnas egna tankar och erfarenheter och ska ses som underlag för reflektion.

Mycket av det publicerade materialet kommer att handla om utvärderarens egen professionella utveckling. Att möta människor i olika former av uppdrag ger ofta upphov till funderingar kring den egna rollen som utvärderare. Att reflektera över detta är kanske det viktigaste verktyget i utvärderarens egen utveckling.

Artikel 1:

Metaforiska dilemman i interaktiv forskning »

Artikel 2:

An outline for increased incorporation of New Media in evaluation processes »

Artikel 3:

Utveckling genom utvärdering. Om konsten att ifrågasätta det vardagliga »

Artikel 4:

Evert Vedung – en forskarbana med statskunskap, utvärdering och oväntade händelser » (SVENSKA)
Evert Vedung – a research trajectory with political science, evaluation and serendipities » (ENGLISH)

Artikel 5:

Vad utvärderingar och utvärderare säger om ungdomsprojekt delfinansierade av Europeiska socialfonden. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:2 »

Artikel 6:

Trygghetsbostäder för äldre – en kartläggning. VINNOVA Information VI 2013:07 »

Artikel 7:

Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga. En samlad analys av 61 utvärderingar av ungdomsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden 2007–2013. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:1 »

Artikel 8:

Tid, tålamod och tillit. Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar »

Artikel 9:

Insatser för unga inom Finsam – en studie om samordnat stöd för unga »

Artikel 10:

FINSAM – Underlagsrapport till uppdrag angående modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar »