Om Tranquist Utvärdering

Tranquist Utvärdering AB är ett företag som strävar efter att bli en ledande aktör avseende utvärderingsfrågor i Skåne, en drivkraft i svenska och internationella nätverk kring utvärdering samt en respekterad och naturlig samarbetspartner till såväl privata som offentliga aktörer i utvärderingsfrågor.

Företaget

Tranquist Utvärdering AB, som startades i november 2009, drivs av Joakim och Jessica Tranquist. Vi erbjuder kvalificerad uppföljning och utvärdering. Genom att kombinera särskild utvärderingskompetens med olika former av specialistkunskap kan vi erbjuda insatser av hög kvalitet i samtliga faser av utvärderingsprocessen – från idé till återkoppling.

Joakim Tranquist har lång erfarenhet av utvärdering och har under 2010-2011 suttit i styrelsen för Svenska utvärderingsföreningen (SVUF)». Efter att ha varit ansvarig för utvärderingsaktiviteter vid Arbetslivsinstitutet i Malmö, har han arbetat på Malmö högskola med att samordna och utveckla högskolans utvärderingsverksamhet.

Joakims arbete har haft en särskild inriktning mot utvärdering i allmänhet och av socialt arbete i offentlig sektor i synnerhet. Inom ramen för detta arbete har han arbetat med utvärdering på flera nivåer – från utveckling av modeller för självutvärdering till processutvärdering av myndighetssamverkan samt metautvärdering av den nationella Storstadssatsningen – och i flera olika roller, t ex projektledare, utvärderare samt sakkunnig.

Jessica Tranquist har, efter studier i medie- och kommunikationsvetenskap och engelska, arbetat i många år i den privata sektorn som produktchef med ansvar för produktsäkerhet, projektledning och inköp. Jessica har lämnat en tjänst som produktchef på Egmont Kärnan och hanterar idag administrationen i Tranquist Utvärdering samt medverkar i genomförande av olika utvärderingsuppdrag.

Tranquist Utvärdering AB har sedan starten 2009 genomfört uppdrag för samordningsförbund (Finsam) i Malmö, Trelleborg, Höganäs, Landskrona, Helsingborg, Kävlinge-Lomma, Svedala-Skurup, Sydöstra Skåne, Skåne Nordost, Lund, Åstorp och Sörmland. Vi har även utvärderat flertalet projekt som finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF), som t ex (o)Likabehandling, Integration Genom Arbete, Vägen till Målet, ComUng, Ung Framtid, Navigatorporten, Mötas, Skåneakademier, Hermes samt Hälsa och Lärande i Skolan.

Tranquist Utvärdering AB har även anlitats för uppdrag på programnivå i förhållande till Europeiska Socialfonden (ESF). Vi har, på uppdrag av Temagruppen Unga i arbetslivet », genomfört en metaanalys av utvärderingar av ungdomsprojekt som erhållit stöd av ESF. Tranquist Utvärdering AB har även haft rollen som nationell representant i det nätverk för utvärderingsexperter som inrättats av EU-kommissionen (DG Empl ») i förhållande till ESF. Uppdraget har letts av den österrikiska utvärderingsbyrån Metis », som har engagerat en nationell expert i alla 27 medlemsländer. Nätverkets huvuduppgift har varit att systematisera utvärderingsrapporter om ESF inom respektive medlemsland. Vi har även ingått i det nätverk av konsulter som genomfört slututvärderingen av Europeiska Socialfonden 2007-2013.

Värdegrund

Tranquist Utvärdering betraktar utvärdering som en aktivitet med starka kopplingar till lärande och utveckling, vilket grundar sig i traditionen kring aktionsforskning och interaktiv forskning. Utgångspunkt ligger i en strävan efter problemlösning och fokus ligger på gemensam kunskapsutveckling i samspelet mellan utvärderare och projektaktörer.

  1. Vi ser utvärdering som en verksamhetsutvecklande aktivitet.
  2. Vi anser att vår kompetens gör sig bäst i ömsesidig dialog med våra uppdragsgivare.
  3. Vi lägger stor vikt vid användning och nytta av utvärdering, både som process och produkt.

Ambitionen är att alla deltagare i processen ska lära och utveckla sig själva och därigenom förändra sin praktik. Avsikten är att med hjälp av utvärderingens olika verktyg skapa ny kunskap som är både praktiskt användbar och teoretiskt intressant.