ESF Expert Evaluation Network

Skapat | 23 maj, 2014

Tranquist Utvärdering har under åren 2011-2013 ingått i ”ESF Expert Evaluation Network”, som handlats upp av EU-kommissionens Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (DG Empl). Uppdraget har varit att som nationell expert samla in, sammanställa och analysera utvärderingar och studier om de europeiska socialfonden i Sverige.

Nu är det arbetet slutfört och publicerat via EU-kommissionens hemsida!

 

Klicka här för att läsa om nyheten på EU-kommissionens hemsida: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?langId=sv&catId=67&newsId=8312&furtherNews=yes »

Klicka här för att läsa slutrapporten från ESF EEN: Final synthesis report: Main ESF achievements, 2007-2013 »

ESF 2014-2020

Skapat | 2 april, 2014

Nu är det här – det nya Socialfondsprogrammet för 2014-2020. Åtminstone ett förslag som nu ska godkännas av EU-kommissionen.

Klicka på länken för att läsa mer om det nya programmet: http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden-2014-2020/Pressmeddelande-Regeringen-har-beslutat-om-programmet »

Storytelling i MÖTAS

Skapat | 22 januari, 2014

Det ESF-finansierade projektet MÖTAS är inne i sin slutfas. MÖTAS har initierats inom Vård- och omsorgscollege och drivits av Kommunförbundet Skåne. Under de sista två veckorna i januari genomförs, som del i arbetet med spridning och strategisk påverkan, en serie spridningskonferenser – en i varje av de sex lokala vård- och omsorgscollege som medverkat i MÖTAS.

bild

Storytelling vid Pålsjö Park korttidsenhet i Helsingborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid dessa spridningskonferenser redovisas erfarenheterna från arbetet i projektet med hjälp av storytelling. Tranquist Utvärdering medverkar, i rollen som utvärderare av projektet, vid samtliga spridningskonferenser och återkopplar de lärdomar som kunnat dras genom projektutvärderingen.

 

Klicka här för att läsa om MÖTAS på deras hemsida: vocmotas.se »

Klicka här för att läsa om MÖTAS i ESF-rådets projektbank: www.esf.se »

Avslutningsfest med ComUng

Skapat | 16 januari, 2014

Tranquist Utvärdering har under de senaste tre åren följt projektet ComUng som drivits av Lunds kommun med finansiering från Europeiska Socialfonden. Projektet har syftat till att ”fånga upp unga som riskerar eller är i utanförskap och lotsa dem vidare till egen försörjning genom att mobilisera samverkansparternas resurser”.

ComUng avslutas som ESF-projekt den 31 januari 2014, men kommer att fortsätta med ordinarie finansiering från Lunds kommun samt Finsam Lund. I samband med detta anordnar ComUng en avslutningsfest där man bjuder in till följande:

Välkommen till fest på ComUng den 31 januari, kl.11-17

Hjälp oss att fira att ComUng blir en permanent verksamhet i Lund från första februari 2014. Samtidigt som vi välkomnar det nya tänkte vi dansa ut det gamla med en dag fylld av aktiviteter på ComUng Vi bjuder på:

  • Bokbord från våra samverkansparter samt ComUng-utställning presenteras.
  • Mingel med buffe
  • Tal tillsammans med utvärderare och gäster
  • Paneldebatt – fråga ut oss hur vi arbetat, tänkt eller planerat framöver. Vi försöker svara på era frågor!
  • Levande musik – Lundabandet Lide Najs (kända från bl.a. Panta mera-reklamen) uppträder live.
  • Eldshow

I samband med detta presenterar även Tranquist Utvärdering sin slutrapport från utvärderingen av ComUng som ESF-projekt.

 

Klicka här för att läsa om ComUng på deras hemsida: comung.se »

Klicka här för att läsa om ComUng i ESF-rådets projektbank: www.esf.se »

Metaanalys av ungdomsprojekt

Skapat | 6 november, 2013

Tranquist Utvärdering har på uppdrag av Temagruppen Unga i arbetslivet genomfört en metaanalys av utvärderingar av ungdomsprojekt som finansierats med stöd från Europeiska Socialfonden under programperioden 2007–2013. Syftet med studien är att genom utvärderingarna få kunskap om metoder och arbetssätt, implementering, identifierade hindrande regelverk och strukturer i genomförandet av arbetsmarknadsprojekt riktade till unga samt om utvärderingarnas kvalitet.

Metaanalysen har omfattat 61 utvärderingsrapporter och arbetet har utförts av Joakim Tranquist, Jessica Tranquist och Harry Petersson. Den skriftliga rapporten från metaanalysen kommer att publiceras av Tema Unga under vintern.

 

 

Artikel om Hälsa och Lärande i Skolan

Skapat | 29 augusti, 2013

Vid halvårsskiftet avslutades projektet Hälsa och Lärande i Skolan som drivits av Barn- och ungdomsverksamheten i sdf Rosengård, Malmö stad. Tidskriften Suntarbetsliv har publicerat en artikel om projektet och dess resultat. Bland annat hänvisas till den utvärdering som genomförts av Tranquist Utvärdering.

Klicka här för att läsa artikeln: www.suntliv.nu »

Klicka här för att läsa om projektet samt utvärderingsrapporten i ESF-rådets projektbank: www.esf.se »

Spridningskonferens Sumak

Skapat | 4 juni, 2013

Tranquist Utvärdering har utvärderat projektet Sumak som drivs av Drömmarnas Hus och Xenofilia med finansiering av Europeiska Socialfonden. Den 13 juni arrangeras en konferens för spridning av resultat och erfarenheter från projektet: I 3 akter ger vi föreställningen om ett lyckat mångfaldsprojekt. På bara 3 timmar får ni veta det ni behöver för att själva genomföra ett lyckat mångfaldsarbete i er egen organisation. Under dessa 3 timmar får ni dessutom träffa Europas vassaste kultur- & mångfaldsexpert”.

Läs mer om projektet: Klicka här »

inbjudan Sumak[4]

Teoribaserad utvärdering

Skapat | 28 maj, 2013

Inför kommande period av det nationella socialfondsprogrammet (2014-2020) kommer, av allt att döma, fokus att ligga på att utveckla det som kallas Theory-based (impact) evaluation. På svenska kallas detta kort och gott Teoribaserad utvärdering och handlar till stor del om att fånga effekter som inte enbart mäts genom kvantitativa metoder. En central komponent i denna ansats är programteori, som redan vunnit mycket mark under innevarande programperiod. Detta är glädjande eftersom det innebär att Tranquist Utvärdering kan fortsätta det arbete vi gjort för att fördjupa kunskaper kring programteori i utvärdering.

Läs mer om Theory-based impact evaluation på EU-kommissionens hemsida: Klicka här »

 

 

« Bläddra tillbakaBläddra framåt »