Seminarium vid ESI-fondernas gemensamma utvärderingskonferens 4–5 februari 2016

Skapat | 15 december, 2015

Tranquist Utvärdering kommer att medverka vid ESI-fondernas konferens om utvärdering den 4-5 februari 2016. Tillsammans med Sweco kommer vi att hålla ett seminarium om Lärande projektutvärdering.

Artikel i American Journal of Evaluation

Skapat | 18 augusti, 2015

Sedan 2002 har The Oral History Team, en grupp amerikanska utvärderingsforskare, låtit genomföra och publicera intervjuer med personer som bidragit till hur utvärdering uppfattas och utövas i USA. Deras utgångspunkt var att programutvärdering fortfarande är ett relativt ungt fält, vilket innebär att de flesta av dess mest centrala aktörer är fortfarande aktiva. Genom att i ett muntligt historieperspektiv fånga dessa personers yrkesbana har deras ambition varit att återskapa delar av historien kring utvärdering som fenomen.

Som ett led i att föra denna tradition vidare, och som ett bidrag till The International Year of Evaluation, har ett bidrag skrivet av Joakim Tranquist antagits för publicering i American Journal of Evaluation. Artikeln, som kommer att publiceras i den fjärde och avslutande utgåvan av tidskriften under 2015, har titeln ”The Oral History of Evaluation: The Professional Development of Evert Vedung”.

Artikeln beskriver den yrkesmässiga utvecklingen hos Sveriges mest välkände utvärderingsforskare – Evert Vedung. Publiceringen av artikeln är en del i Tranquist Utvärderings strävan om att bidra till förståelsen av utvärdering i Sverige såväl som i ett internationellt perspektiv, framför allt då det handlar om programutvärdering med grund i det som kallas teoribaserad utvärdering.

Slututvärdering av ESF 2007-2013

Skapat | 18 augusti, 2015

Under 2015 låter EU-kommissionen (DG Empl) genomföra slututvärdering (ex post) av Europeiska Socialfonden. Utvärderingen delas upp i de olika politikområden som Socialfonden består av.

Vår österrikiska samarbetspartner Metis har ansvarat för ex post utvärderingen av de område som kallas Access to Employment. I Sverige motsvarar detta Socialfondens programområde 2. Tranquist Utvärdering har ansvarat för den del av utvärderingen som avser genomförandet av Access to Employment i det svenska Socialfondsprogrammet 2007-2013.

Arbetet med analysen i de respektive länderna är avslutat. En samlad rapport från utvärderingen kommer att publiceras på EU-kommissionens hemsida vid årets slut.

Analys av ESF och partnerskapsöverenskommelsen 2014-2020

Skapat | 18 augusti, 2015

På uppdrag av EU-kommissionen (DG Regio) ansvarar vår österrikiska samarbetspartner Metis för en analys av förutsättningarna för genomförandet av Europeiska Socialfonden 2014-2020.

Uppdraget som avser den österrikiska ”The analysis of the negotiations concerning Partnership Agreements (PA) and European Social Fund (ESF) Operational Programmes (OP), including multi-fund programmes, for the programming period 2014-2020” genomförs under augusti-september 2015.

Tranquist Utvärdering ansvarar för analysen av den svenska partnerskapsöverenskommelsen och det operativa programmet för Socialfonden i Sverige 2014-2020.

Tips till dig som planerar projekt för unga

Skapat | 28 januari, 2015

Just nu planeras runt om i landet mängder av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. I de flesta sektorer avsätts extra resurser för att hjälpa denna grupp att komma in och stanna på arbetsmarknaden.

Ungefär åtta procent av alla unga i åldern 15–24 år tillhör gruppen som varken arbetar eller studerar. Det innebär drygt 100 000 personer och det finns studier som pekar på att en mycket stor andel av de unga i denna grupp har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är viktigt att inte glömma detta när man planerar för förstärkta insatser för unga.

I en artikel från Autism- och Aspergerförbundet (publicerad via www.pedagogisktperspektiv.se) konstaterar man följande:

Personer med autismspektrumtillstånd blir ofta missförstådda och feltolkade. De beskrivs ibland som svåra att förstå sig på och svåra att ha med att göra. Det kan uppstå problematiska situationer i samspel med omgivningen, vid förändringar eller i olika kravsituationer. Utan rätt förståelse, kunskap och bemötande från omgivningen kan det uppstå följdsymtom som till exempel depression eller självskadande beteenden.

Att ge stöd och insatser som endast bygger på kunskap om typisk utveckling
och typiska beteenden är inte tillräckligt. Att ge stöd och insatser som bygger på en specifik metod eller modell, utan kunskap om autismspektrumtillstånd är inte heller tillräckligt.

För att förebygga psykisk ohälsa och ge rätt förutsättningar för utveckling och goda levnadsvillkor behövs autismspecifik kompetens i alla verksamheter för personer med autismspektrumtillstånd.

Tranquist Utvärdering har nyligen genomfört en studie av insatser för unga inom Finsam (ej offentlig ännu). Vi har även gjort en studie av ungdomsinsatser inom Europeiska Socialfonden. Våra erfarenheter pekar i samma riktning som Autism- och Aspergerförbundets rekommendationer.

Ofta tittar man i planeringen på den metod som man har för avsikt att tillämpa eller på unga som generell grupp. Samtidigt är det tydligt att i projekt eller verksamheter där man även lägger fokus på utbildning av personal i målgruppernas särskilda karaktäristik är resultaten ofta avsevärt bättre. Detta gäller såväl projekt som riktar sig till unga med funktionsnedsättning inom autismspektrum som unga med psykisk ohälsa i allmänhet.

Projektet Hälsa i Tid som finansierats av samordningsförbundet Finsam Helsingborg är ett gott exempel där utbildning kopplats till insatser för målgruppen. ESF-projektet Navigatorporten i Karlshamn likaså. Det kan du läsa om i metodboken Tid, tålamod och tillit som Tranquist Utvärdering tagit fram om projektet.

Tid, tålamod och tillit

Skapat | 3 oktober, 2014

”Tänk så lite jag visste om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tydliggörande pedagogik och kognitiva begränsningar när jag började jobba med ungdomar 2001” sa jag. ”Och tänk vad mycket vi har lärt oss på de här fyra åren med Navigatorporten!” sa Lasse. ”Ja, och tänk så mycket mer vi kommer att veta om tio år!” sa Urban.

Så börjar boken Tid, tålamod och tillit. Om Navigatorportens stöd till unga kognitiva funktionsnedsättningar som Tranquist Utvärdering har tagit fram på uppdrag av Karlshamns kommun.

Klicka här för att läsa Tid, tålamod och tillit »

Photo

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigatorporten är är ett projekt har drivits av Karlshamns kommun sedan 2011 med finansiellt stöd från Europeiska Socialfonden (ESF). Huvudsyftet med Navigatorporten är att hjälpa unga personer med särskilda svårigheter, framför allt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, att komma in på arbetsmarknaden. Genom denna verksamhet ska ungdomar kunna erbjudas stöd som utgår från deras förutsättningar oavsett var de finns i myndighetssystemet.

I boken Tid, tålamod och tillit beskrivs de arbetssätt som utvecklats inom ramen för projektet.

Boken är tänkt att fungera som inspiration till bland annat:

* Politiker och chefer: för att reflektera över vikten av långsiktighet, både i ordinarie verksamhet och i planerade projekt.

* Verksamheter och projekt som vill kognitivanpassa: det som är nödvändigt för dem med kognitiva begränsningar är bra för ALLA! Tydlighet och struktur, ta ingenting för självklart.

* Personer med någon funktionsnedsättning: du är unik, men genom andras berättelse kanske du känner igen dig och kan be om den hjälp som passar dig?

 

Klicka här för att läsa Tid, tålamod och tillit »

Vill du läsa Tid, tålamod och tillit i tryckt format, hör gärna av dig till oss!

Uppdragsutbildning. Att leda och skapa förändring i en EU-finansierad projektmiljö

Skapat | 11 september, 2014

Tranquist Utvärdering kommer under hösten att genomföra en uppdragsutbildning i samarbete med EU-kontoret Skåne Nordost (EUSKNO).

Utbildningen avser en projektledarutbildning med inriktning på att leda och skapa förändring i en EU-finansierad projektmiljö. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar som eller har ett intresse av att i framtiden arbeta som projektledare i offentlig verksamhet. Utbildningen tar i första hand sin utgångspunkt i EU-finansierad projektverksamhet, men är även tillämpbar på annan projektverksamhet i offentlig sektor.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om och verktyg kring projektledning i en EU-finansierad projektmiljö. Efter utbildningen ska deltagarna ha fått ökade kunskaper om projektledning i allmänhet, men framför allt konkreta verktyg för att som projektledare i offentlig verksamhet leda och driva varaktig förändring.

Utbildningen genomförs som två heldagar och äger rum under november 2014.

Studie om insatser för unga inom Finsam

Skapat | 28 augusti, 2014

Sedan några år tillbaka har ett antal initiativ tagits för att bringa ned ohälsan bland befolkningen och begränsa långtidssjukskrivningar. Ett sådant är lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) som trädde i kraft den 1 januari 2004. Denna lag gör det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting att samverka genom att ett samordningsförbund bildas. Idag finns det 83 samordningsförbund där totalt 225 kommuner ingår.

Vårt uppdrag avser en studie av genomförda insatser för unga (16-29 år) inom samordningsförbundens verksamheter.
 Studiens resultat ska framför allt visa på vilka arbetssätt som varit framgångsrika i arbetet med unga. Syftet med studien är följaktligen att:
• få kunskap om framgångsrika metoder, arbetssätt, resultat och implementering kring insatser för unga inom Finsam
• ge vägledning och underlag om framgångsrika och effektiva insatser för målgruppen unga
• ge vägledning och underlag om framgångsfaktorer i strukturella insatser som samverkansformer, organisationsformer mm.

Studien omfattar insatser för unga individer 16-29 år och tyngdpunkten i studien ska ligga på att ta fram goda exempel. Förhoppningen från uppdragsgivaren är att det ska gå att identifiera modeller för insatser för unga som har goda resultat och som är möjliga att duplicera. Studien ska därför presentera ett konkret förslag på arbetsmetoder som leder till positivt resultat gällande samordningsförbundens arbete med målgruppen unga.

Arbetet med uppdraget ska presenteras under november 2014.

Bläddra framåt »